Privacy Verklaring AVG

Ik gebruik jouw gegevens uitsluitend om met jou contact te kunnen onderhouden en voor jouw certificaat of diploma.

Richmond Training BV

Richmond Training BV, gevestigd aan Wilhelminalaan 141, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wilhelminalaan 141
2625 LH Delft

06 54 788 330

Ing. T. Richmond is de Functionaris Gegevensbescherming van Richmond Training BV. Tom is te bereiken via tom@richmond.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Richmond Training BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor uw certificaat of diploma.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornamen-, voor- en achternaam
 • Contactgegevens organisatie
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tom@richmond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Richmond Training BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Maken van certificaten of diploma's van cursisten of deelnemers.
 • Reminders te kunnen versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Richmond Training BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Richmond Training BV) tussen zit. Richmond Training BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft MS Access, database beschermd met een wachtwoord. Microsoft dubbele authenticatie.
 • Google Gmail en Contactpersonen, dubbele authenticatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Richmond Training BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Richmond Training BV verstrekt nooit u uw gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Richmond Training BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Richmond Training BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tom@richmond.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Richmond Training BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Richmond Training BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via tom@richmond.nl. Richmond Training BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Microsoft MS Access, database beschermd met een wachtwoord.
 • Google Gmail en Contactpersonen, dubbele authenticatie.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.